Tesco soutěž
Reklamní akce „UŽIJ SI LÉTO NA PLNO S GARNIER
A VYHRAJ AKČNÍ HD KAMERU“ - Česká republika

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „UŽIJ SI LÉTO NA PLNO S GARNIER A VYHRAJ AKČNÍ HD KAMERU“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Ustanovení těchto pravidel se stávají účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.garnier.cz/souteztesco. Tyto pravidla jsou v rámci soutěže považované za jediné a úplné.

1.3 Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.

Pořadatelem soutěže je:

L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,
Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5,
IČ: 60491850,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27731
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže


2.1 2.1 Soutěž probíhá v termínu od 24. 5. 2017, 00:00 hod do 20. 6. 2017, konkrétně do 23:59 hod na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 

3. Účast v soutěži


3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel níže a která si v době a místě konání soutěže zakoupí výrobky značky Garnier v minimální hodnotě nad 149,- Kč v prodejnách obchodního řetězce Tesco nebo v e-shopu www.itesco.cz (dále jen „soutěžní výrobky“), zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže, účtenku prokazující nákup soutěžních výrobků si důkladně uschová a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžní výrobky budou po dobu konání soutěže uvedeny na trh v České republice.

3.2 Soutěžící se zaregistruje zasláním SMS ve tvaru GARNIER JMÉNO PŘÍJMENÍ EMAIL na telefonní číslo +420 606 999 080 (dále jen „registrační SMS zpráva“). Cena registrační SMS zprávy je dle tarifu soutěžícího.

3.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit pouze jednou.

3.4 Soutěžící mohou použít účtenku dle výše uvedených pravidel pouze v této soutěži a není možné je použít v jiné soutěži či jiné reklamní akci Pořadatele.

3.5 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Pořadatel má právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.6 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tyto pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

3.7 Každý jeden soutěžící má právo získat pouze jednu výhru. Losuje se do doby, dokud není vylosovaný výherce, který splňuje všechny podmínky soutěže.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce


4.1 Hlavní výhra v této soutěži je Polaroid Cube akční kamera a 16GB microSD v celkovém počtu 4 kusů. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru.

4.2 Výhercem v soutěži je každý soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval pomocí registrační SMS zprávy, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly, a který byl bezprostředně po uplynutí doby konání soutěže náhodně vylosovaný z databáze soutěžících. Za každý soutěžní týden bude na konci soutěže vylosován jeden výherce. Soutěžní týdny probíhají v následujících dnech:

1. týden: 24. 5. 2017 – 30. 5. 2017
2. týden: 31. 5. 2017 – 6. 6. 2017
3. týden: 7. 6. 2017 – 13. 6. 2017
4. týden: 14. 6. 2017 – 20. 6. 2017

V případě, že se ukáže, že vylosovaný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako výherce vylosovaný další soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval pomocí registrační SMS zprávy, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož příspěvek do soutěže byl náhodně vylosovaný Pořadatelem jako další v pořadí. Losování výherců se uskuteční až do vyčerpání všech výher v soutěži.


4.3 Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané výhry. Losování výherců proběhne náhodným výběrem z databáze za přítomnosti zástupců Pořadatele prostřednictvím automatizovaného systému. Výsledky losování soutěže s uvedením výher bude zveřejněno na www.garnier.cz/souteztesco od 25. 6. 2017 do 30. 6. 2017. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

4.4 Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

4.5 O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli na e-mailovou adresu: michaela.mackovicova@loreal.com kdykoli po dobu soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení. Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

5. Předání výher výhercům


5.1 Pořadatel bude výherce kontaktovat telefonicky na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailem na kontaktní e-mailové adrese uvedené v registrační SMS zprávě nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby zaslal na e-mailovou adresu Pořadatele informaci o své adrese, na kterou mu má být výhra poskytnuta a současně kopii účtenky obsahující nákup soutěžních výrobků, které použil k registraci do soutěže, která ho opravňuje k výhře, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání. Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru. Pořadatel se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Pořadatele do tří (3) pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude dále oprávněný získat výhru; výhra takového výherce propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného losování výher. Pořadatel neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.

5.2 Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžících, u kterých má podezření z podvodného či nekalého jednání účtenku prokazující nákup soutěžních výrobků, se kterou se do soutěže zaregistrovali. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek prokazujících nákup soutěžních výrobků či v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne nebo se prokáže, že nákup soutěžních výrobků, který soutěžící použil k registraci a který ho opravňuje k výhře, nesplňuje pravidla této soutěže, ztrácí nárok na výhru, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný podle svého uvážení výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel., Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň 14 dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt na kontaktním e- mailu nebo na kontaktním telefonním čísle zadaném v registračním formuláři a / nebo tento výherce ve lhůtě do 14 dní ode dne, kdy byl vyzván k poskytnutí údajů, z jakéhokoli důvodu požadované údaje nedoručí Pořadateli.

5.4 Výhry budou doručené výhercům doporučeně nejpozději do 5 týdnů ode dne vyhodnocení soutěže. Výhry nepřevzaté výhercem do 15 dnů ode dne odeslání výhry propadají bez náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný je použít za účelem opakovaného losování výherců. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, stejně jako v případě nepřítomnosti výherce na adrese, kterou mu výherce oznámil, ani za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry nebo její doručení až po době stanovené v těchto pravidlech způsobené poštovní službou či jiným zásilkovým přepravcem. Výherce je plně odpovědný za správnost uvedených údajů a Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě zaslání výher pomocí poštovních služeb popřípadě kurýrní službou a nebude taktéž odpovědný za žádné škody nebo poškození výhry po dobu přepravy. Všechny případné reklamace je třeba uplatnit do dvou (2) měsíců po obdržení výhry.

5.5 Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

5.6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.

6. Závěrečná ustanovení


6.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registraci a v případě výhry též údajů o této výhře a její hodnotě, adrese výherce, na kterou má být výhra doručena, obrazových či audiovizuálních záznamů výherce, které Pořadatel získá od soutěžícího v průběhu nebo po skončení soutěže (dále jen „osobní údaje“) Pořadatelem jakožto správcem a s jejich případným zpracováním pro účely pořádání této soutěže, určení příjemců výher a v případě výhry soutěžícího pro účely správy daní a zveřejnění výsledků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, ukončení soutěže, vypořádání nároků ze soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány automaticky v elektronické podobě. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas s jejich zpracováním může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele a / nebo jakéhokoli budoucího správce, odvolat (v případě odvolání souhlasu se zpracováním budou příslušné osobní údaje vymazány nebo jinak zlikvidovány), že má právo přístupu ke svým osobním údajům (včetně informací o rozsahu a účelu jejich zpracovávání a veškerých dostupných informací o jejich zdroji) a právo na opravu těchto údajů, doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může soutěžící žádat Pořadatele a/ nebo jakéhokoli budoucího správce o vysvětlení a neprodlené odstranění závadného stavu, případně se může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.8 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, bývalí zaměstnanci Pořadatele po dobu třech (3) měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry.

6.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách www.garnier.cz/souteztesco. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

6.10 V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.


V Praze dne 15. 5. 2017
L'ORÉAL Česká republika s.r.o. 
Výherci - Soutěž „UŽIJ SI LÉTO NA PLNO S GARNIER
A VYHRAJ AKČNÍ HD KAMERU“


Seznam výherců:

  1. Eva Nachtmannová
  2. Marta Doležalová
  3. Nikola Szkanderová
  4. Petra Světlíková

Výherce budeme kontaktovat telefonicky na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailem na kontaktní e-mailové adrese uvedené v registrační SMS zprávě.