Reklamní akce „Garnier Green Beauty“ Česká republika

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Garnier Green Beauty“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Ustanovení těchto pravidel se stávají účinná dnem jejich zveřejnění na internetové stránce Facebook, ve skupině Kaufland ČR v.o.s.. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná a úplná.

1.3 Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.

 

Organizátorem soutěže je

L'ORÉAL Česká republika s.r.o.,

Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5,

IČ: 60491850,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27731

(dále jen „Organizátor”)

 

Pořadatelem soutěže je

Kaufland Česká Republika v.o.s.,

Bělohorská 2428/203, Praha 6IČ: 25110161

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. 20184 A, Městský soud v Praze

 (dále jen „Pořadatel“)

 

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu od 01. 06.2021 do 14. 06. 2021, konkrétně do 24:00 hod na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel.

3.2 Soutěžící se zaregistruje na internetových stránkách www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika (dále jen „soutěžní stránky“) tím, že odpoví

na soutěžní otázku, která bude uvedena na soutěžních stránkách v čase trvání soutěže.

 

4.  Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1 Výher v soutěži je celkem třicet (30), pro třicet (30) výherců. Výhrou v soutěži je dárkový balíček Garnier v hodnotě 589 Kč.

4.2 Náhodně vylosovaný výherce

Výhercem v soutěži je každý soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval na soutěžních stránkách, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a který byl bezprostředně po uplynutí doby konání soutěže náhodně vylosovaný z databáze soutěžících. Výhry se losují postupně. V případě, že se ukáže, že vylosovaný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako výherce vylosovaný další soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval na soutěžních stránkách, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož příspěvek do soutěže byl náhodně vylosovaný Pořadatelem jako další v pořadí. Losování výherců se uskuteční až do vyčerpání všech výher v soutěži.

4.3 Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané výhry. Losování výherců proběhne náhodným výběrem z databáze za přítomnosti zástupců Pořadatele prostřednictvím automatizovaného systému. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

4.4 Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

4.5 O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

4.6 Každý soutěžící souhlasí s tím, že společnost Facebook nemá vůči němu žádné závazky. Pořadatel a Organizátor potvrzují, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook  a nemá s ní žádný vztah. Soutěž se spravuje na soutěžních stránkách.     

 

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby si vyzvedl výhru v sídle Organizátora  / nebo zaslal na e-mailovou adresu Organizátora informaci o své adrese, na kterou mu má být výhra poskytnuta, a to ve lhůtě 10-ti pracovních dní. Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru. Organizátor se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Organizátora do tří (3) pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude dále oprávněný získat výhru; výhra takového výherce propadá ve prospěch Organizátora, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného vyhodnocení soutěže / losování výher. Organizátor neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.  

5.2 Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne nebo se prokáže, že nesplňuje pravidla této soutěže, ztrácí nárok na výhru, výhra propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora, který je oprávněný podle svého uvážení výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň tří [3] dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt na kontaktním e-mailu nebo v soukromé zprávě na Facebooku nebo pokud si výherce ve lhůtě do deseti [10] dní ode dne, kdy byl vyzván, výhru nepřevezme.

5.4 Výhry budou předány při osobním odběru výhercům nejpozději do deseti [10] pracovních dní od ukončení soutěže. O předání výhry bude sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno, příjmení a adresa výherce. / Výhry budou doručené výhercům doporučeně nejpozději do tří [3] týdnů ode dne vyhodnocení soutěže. Organizátor a ani Pořadatel nejsou odpovědni za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud jim tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, stejně jako v případě nepřítomnosti výherce na adrese, kterou mu výherce oznámil, ani za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry nebo její doručení až po době stanovené v těchto pravidlech způsobené poštovní službou či jiným zásilkovým přepravcem. Výherce je plně odpovědný za správnost uvedených údajů a Pořadatel ani Organizátor není odpovědný za nedoručení výhry z důvodu neúplných nebo nesprávných údajů uvedených výhercem. Pořadatel ani Organizátor není odpovědný za nedoručení výhry v případě zaslání výher pomocí poštovních služeb popřípadě kurýrní službou a nebude taktéž odpovědný za žádné škody nebo poškození výhry po dobu přepravy. Všechny případné reklamace je třeba uplatnit do dvou (2) měsíců po obdržení výhry.         

5.5 Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

5.6 Organizátor nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Organizátor rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže nebo Organizátora spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

6.6 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, bývalí zaměstnanci Pořadatele a / nebo Organizátora po dobu třech (3) měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele a / nebo Organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry.

6.7 Organizátor prohlašuje, že společnost provozující webovou stránku Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností provozující webovou stránku Facebook a nijak s ní nesouvisí.

6.8 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách www.facebook.com/KauflandCeskaRepublika V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

6.9 V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou. 

 

V Praze, dne: 1. 5. 2021

L’ORÉAL Česká republika s.r.o.